Dret Administratiu

Assessorament integral i defensa jurídica relacionats amb les administracions públiques.

 

  • Defensa enfront les actuacions de les diferents administracions públiques.
  • Formulació de reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració (danys i perjudicis) i defensa enfront aquests tipus de reclamacions.
  • Assessorament i direcció tècnica del client en tots el procediments administratius.
  • Defensa davant els Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en totes les seves instàncies.

Contractació pública
Assessorament en licitacions i concursos convocats per les administracions públiques

Funció pública
Accés a la funció pública, carrera professional, retribucions i règim disciplinari.

Expropiació forçosa
Assessorament i defensa en expedients d’expropiació forçosa.

Dret tributari municipal i local
Contribucions especials, impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, taxes, etc.

Urbanisme
Planejament urbanístic, gestió urbanística (reparcel·lacions, juntes de compensació), llicències d’obra, llicències ambientals, disciplina urbanística, expedients de ruïna, ordres d’execució.