DRET CIVIL:

Defensa de la propietat i de la possessió: reivindicació, declaració, interdictes, servituds, relacions de veïnatge, etc.

 • Expedients de domini.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Contractes: redacció de contractes, accions per incompliment i resolució de contractes.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Responsabilitat civil per danys materials i personals.
 • Dret de la circulació de vehicles a motor.
 • Defensa davants els Tribunals de la Jurisdicció Civil i d’Arbitratge.


Dret de família:

 • Procediments de separació i divorci.
 • Guàrdia, custòdia i règim de visites, pensions. 
 • Filiació.
 • Parelles de fet.
 • Divisió del patrimoni.
  Procediments sobre incapacitat, tutela...etc.