DRET ADMINISTRATIU:


Assessorament jurídic integral (dret civil, penal i laboral), d’administracions públiques (ajuntaments, institucions, corporacions, col·legis professionals, fundacions, etc).

Defensa enfront les actuacions de les diferents administracions públiques.

Formulació de reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració (danys i perjudicis) i defensa enfront aquests tipus de reclamacions.

Contractació pública: assessorament en licitacions i concursos convocats per les administracions públiques.

Funció pública: accés a la funció pública, carrera professional, retribucions i règim disciplinari.

Expropiació forçosa: assessorament i defensa en expedients d’expropiació forçosa.

Urbanisme: planejament urbanístic, gestió urbanística (reparcel·lacions, juntes de compensació), llicències d’obra, llicències ambientals, disciplina urbanística, expedients de ruïna, ordres d’execució.

Dret tributari municipal i local: contribucions especials, impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, taxes, etc.

Assessorament i direcció tècnica del client en tots el procediments administratius.

Defensa davant els Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en totes les seves instàncies.